contact us

Terms & Conditions

Algemene verkoopsvoorwaarden

Art. 1 :

Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Deze voorwaarden primeren op de eventuele voorwaarden van de koper.

Art. 2 :

Onze prijzen worden gegeven zonder enige verbintenis en kunnen steeds zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd worden. Ingeval van prijswijziging tussen de datum van bestelling en deze van levering, zal de nieuwe prijs, toepasselijk op het ogenblik van de levering verschuldigd zijn.

Art. 3 :

De termijnen van levering worden gegeven als inlichting. Zij verbinden ons nooit en kunnen geenszins aanleiding geven tot schadevergoeding uit welken hoofde ook. Zelfs wanneer onze vennootschap zich toch verbindt om binnen een bepaalde termijn te leveren kunnen wij, wanneer Seifar of onze leveranciers niet kunnen produceren en/of leveren ten gevolge van overmacht of van bijzondere omstandigheden, zoals gebrek aan grondstoffen, onafhankelijk van onze wil, vervoermoeilijkheden of alle mogelijke conflicten (staat van oorlog, staking, lock-out, onrechtmatige bezetting van lokalen en/of installaties, enz…) afzien van de verdere, gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst of de levering verschuiven naar een latere datum van deze die overeengekomen was, zonder dat de klant enige eis tot schadevergoeding kan laten gelden.Indien de koper zelf ten gevolge van overmacht of voormelde buitengewone omstandigheden de levering niet kan aanvaarden, zal de factuur op de contractueel voorziene datum van levering worden opgemaakt en zullen alle bijkomende uitzonderlijke bewarings- en leveringskosten door de klant verschuldigd zijn.

Art. 4 :

De verzending mag gefractioneerd worden naargelang de keuze van onze vennootschap. De aanvaarding en de overgang der risico’s geschiedt bij vertrek uit onze inrichtingen, het transport geschiedt op kosten en op risico van de koper. Elk tekort met betrekking tot de levering moet bij de levering tegensprekelijk en in aanwezigheid van de vervoerder schriftelijk vastgesteld worden door voorbehoud te maken op de vrachtbrief, en dient ons binnen de acht dagen per aangetekende brief medegedeeld te worden.

Art. 5 :

De facturen van Seifar zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen, betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder korting.Bij gebrek aan betaling bij ontvangst zal het aangerekende bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest van 12% per jaar opbrengen. Bovendien zal van rechtswege, ten titel van forfaitair overeengekomen schadevergoeding na ingebrekestelling per aangetekend schrijven, een vergoeding verschuldigd zijn van 15% op de verschuldigde sommen met een minimum van 125 euro. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en geeft ons het recht alle geleverde goederen terug te nemen. Bij wanbetaling kan de firma Seifar, zonder enige schadevergoeding hiervoor verschuldigd te zijn, ten laste van de koper de verbreking van de verkoopsovereenkomst vaststellen en/of de ontbinding van rechtswege ervan te vorderen alsmede de vergoeding van alle schade. Het indienen van een al dan niet gegronde klacht over de desbetreffende of een andere levering, schorst geenszins de betalingsverplichtingen van de koper.

Art. 6 :

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Tot op dat ogenblik kunnen en mogen de goederen nooit in pand gegeven worden of verkocht worden, en blijven wij steeds gerechtigd de ons toebehorende goederen terug te nemen.Tot de volledige betaling zijn alle risico’s ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Ingeval van inbeslagneming van de goederen dient de koper ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

Art. 7 :

Koper is verplicht bij het in ontvangst nemen de goederen te controleren met betrekking tot hun identiteit en hoedanigheid. Een klacht zal niet aanvaard worden tenzij de controle werd uitgevoerd. Om in aanmerking te komen moet elke klacht wegens gebreken ons betekend worden binnen de vijf dagen van de ter beschikkingstelling. Wij weigeren elke aansprakelijkheid voor het geval dat onze producten ongeschikt zouden blijken voor de speciale doeleinden waartoe de koper of zijn afnemers hen bestemt. De waarborg van onze goederen tegen verborgen gebreken is beperkt tot dertig dagen vanaf de dag waarop de goederen geleverd zijn, alle desbetreffende klachten dienen ons binnen die termijn van dertig dagen bij aangetekend schrijven medegedeeld te worden. Geen enkele garantie wordt gegeven: a) voor zichtbare gebreken wanneer de koopwaar bewerkt of verwerkt werd b) voor verborgen gebreken indien de aangegeven gebruiksaanwijzing niet werd gevolgd of de goederen niet oordeelkundig behandeld werden. Onze verplichtingen beperken zich steeds tot het kosteloos vervangen of herstellen van de geleverde goederen, zonder enige bijkomende schadevergoeding. Geen enkele terugzending van goederen is toegelaten zonder voorafgaand schriftelijk akkoord. Onze firma kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit een slechte toepassing, foutieve gegevens of een verkeerd gebruik. Elke klacht nopens eventuele onjuistheden in onze orderbevestigingen of facturen dient, op straffe van verval, door de koper schriftelijk te worden medegedeeld binnen de acht dagen na ontvangst van de orderbevestiging of factuur.

Art. 8 :

Indien een verkoopsovereenkomst door de koper verbroken wordt of ten zijnen last ontbonden wordt, geheel of gedeeltelijk, zal deze ons een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn, die minstens gelijk is aan 20% van het bedrag van de ontbonden of verbroken verkoopsovereenkomst of het gedeelte ervan, onverminderd ons recht om daarboven de vergoeding te vorderen van elke andere bijkomende schade en de betaling van de nog te maken kosten om de goederen weer in ons bezit te krijgen en/of opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen.

Art. 9 :

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Voor alle geschillen met betrekking tot de onderhavige overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

Contact

Head office

Bliek 8
4941 SG Raamsdonksveer
The Netherlands

2022 | Clean Solutions Group